Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Cấp phép xây dựng tạm thời trạm thu phát sóng điện thoại di động (BTS loại II)
2 Cấp Giấy phép hoạt động sản xuất gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải
3 Chấp thuận xây dựng lò gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải
4 Cấp giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
5 Thoả thuận kiến trúc quy hoạch
6 Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng
7 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn
8 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.
9 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
10 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
11 Cấp biển số nhà
12 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
13 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
14 Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
15 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
16 Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
17 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
18 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
19 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến