Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh
2 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD)
3 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý
4 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
5 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
6 Cấp phép xây dựng tạm thời trạm thu phát sóng điện thoại di động (BTS loại II)
7 Cấp Giấy phép hoạt động sản xuất gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải
8 Chấp thuận xây dựng lò gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải
9 Cấp giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
10 Thoả thuận kiến trúc quy hoạch
11 Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng
12 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn
13 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.
14 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
15 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
16 Cấp biển số nhà
17 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
18 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
19 Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
20 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
  Trang    1   2