Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục thẩm định hồ sơ, phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã)
2 Thủ tục Giải quyết kiến nghị của nhà thầu về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu
3 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
4 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp thuộc công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư
5 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hoá thuộc dự án UBND cấp xã làm chủ đầu tư
6 Thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu do UBND cấp xã làm chủ đầu tư
7 Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu do UBND cấp xã làm chủ đầu tư
8 Thủ tục Phê duyệt kết quả đấu thầu công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư
9 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ thuộc công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư
10 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu tư vấn công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư
11 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp thuộc dự án do UBND cấp xã làm chủ đầu tư
12 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá thuộc dự án do UBND cấp xã làm chủ đầu tư
13 Thủ tục Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
14 Thủ tục phê duyệt dự án
15 Thủ tục phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
16 Thủ tục Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tác
17 Thủ tục Chấm dứt Tổ hợp tác
18 Thay đổi Tổ trưởng Tổ hợp tác
19 Chứng thực Hợp đồng hợp tác (Thành lập Tổ hợp tác)