Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
2 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
3 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
4 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
5 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
6 Thủ tục chứng thực di chúc
7 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
8 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
9 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
10 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
11 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
12 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
13 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
14 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
15 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
16 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
17 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
18 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
19 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ
20 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi
  Trang    1   2   3   4