Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục miễn nhiệm Tuyên truyền viên pháp luật
2 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
4 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
5 Thủ tục trả lại tài sản
6 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
7 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
8 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
9 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
10 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
12 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
13 . Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
14 Thủ tục chứng thực di chúc
15 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
16 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
17 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
18 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
19 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
20 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
  Trang    1   2