Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
2 Đăng ký mẫu con dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
3 Giải quyết thủ tục đăng ký thêm con dấu
4 Giải quyết thủ tục đăng ký mẫu con dấu của tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao, mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng
5 Giải quyết thủ tục làm con dấu và đăng ký mẫu con dấu mới
6 Đăng ký mẫu con dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
7 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
8 Giải quyết thủ tục đăng ký thêm con dấu
9 Giải quyết thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu(Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc thay đổi chất liệu; có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên; bị mất con dấu)
10 Giải quyết thủ tục đăng ký mẫu con dấu của tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao, mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng
11 Giải quyết thủ tục làm con dấu và đăng ký mẫu con dấu mới
12 Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
13 Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
14 Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
15 Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
16 Giải quyết thủ tục đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
17 Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu