Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
3 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
5 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
6 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
8 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
9 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
11 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
12 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
14 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1)
15 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
16 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện