Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Ban Dân tộc (6 thủ tục)
1 Giải quyết khiếu nại
2 Giải quyết tố cáo
3 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
4 Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK
5 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
6 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Ban Quản lý các Khu công nghiệp (0 thủ tục)
Sở Công Thương (16 thủ tục)
1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
3 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
4 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh
6 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh
7 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa
8 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
9 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
10 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương
11 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương
12 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương
13 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương
14 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương
15 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương
16 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương
Sở Giáo dục và Đào tạo (0 thủ tục)
Sở Giao thông Vận tải (0 thủ tục)
Sở Kế hoạch và Đầu tư (0 thủ tục)
Sở Khoa học và Công nghệ (0 thủ tục)
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (0 thủ tục)
Sở Ngoại vụ (3 thủ tục)
1 Thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý
2 Thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)
3 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Sở Nội vụ (0 thủ tục)
Sở Nông nghiệp và PTNT (13 thủ tục)
1 Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới
2 Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
3 Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
8 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
9 Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh)
10 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh
11 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác
12 Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống
13 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)
Sở Tài chính (4 thủ tục)
1 Mua quyển hóa đơn
2 Mua hóa đơn lẻ
3 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
4 Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý
Sở Tài nguyên và Môi trường (0 thủ tục)
Sở Thông tin và Truyền thông (0 thủ tục)
Sở Tư pháp (0 thủ tục)
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (1 thủ tục)
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga
Sở Xây dựng (0 thủ tục)
Sở Y tế (0 thủ tục)
Thanh tra tỉnh (0 thủ tục)