Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Ban Dân tộc (4 thủ tục)
1 Giải quyết khiếu nại
2 Giải quyết tố cáo
3 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
4 Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK
Ban Quản lý các Khu công nghiệp (0 thủ tục)
Sở Công Thương (0 thủ tục)
Sở Giáo dục và Đào tạo (0 thủ tục)
Sở Giao thông Vận tải (0 thủ tục)
Sở Kế hoạch và Đầu tư (0 thủ tục)
Sở Khoa học và Công nghệ (0 thủ tục)
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (0 thủ tục)
Sở Ngoại vụ (3 thủ tục)
1 Thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý
2 Thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)
3 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Sở Nội vụ (0 thủ tục)
Sở Nông nghiệp và PTNT (3 thủ tục)
1 Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới
2 Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
3 Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới
Sở Tài chính (0 thủ tục)
Sở Tài nguyên và Môi trường (0 thủ tục)
Sở Thông tin và Truyền thông (0 thủ tục)
Sở Tư pháp (0 thủ tục)
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (0 thủ tục)
Sở Xây dựng (0 thủ tục)
Sở Y tế (0 thủ tục)
Thanh tra tỉnh (0 thủ tục)