Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Công thương (3 thủ tục)
1 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
3 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.
Dân tộc (1 thủ tục)
1 Thủ tục Xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Giáo dục và Đào tạo (6 thủ tục)
1 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp
2 Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
3 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
4 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
5 Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
6 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Giao thông Vận tải (15 thủ tục)
1 Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường huyện đang khai thác
2 Chấp thuận sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường làm điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội không quá thời gian tổ chức hoạt động văn hóa đó
3 Chấp thuận sử dụng tạm thời một phần hè phố làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình, thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau
4 Chấp thuận sử dụng tạm thời một phần lòng đường làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị, thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau
5 Cấp Thẻ hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe cơ giới hai bánh, ba bánh và các loại xe tương tự
6 Cấp đổi Thẻ hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe cơ giới hai bánh, ba bánh và các loại xe tương tự
7 Cấp lại Thẻ hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe cơ giới hai bánh, ba bánh và các loại xe tương tự
8 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
12 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
13 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý)
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất, hỏng (phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
15 Xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa (phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
Kế hoạch và đầu tư (21 thủ tục)
1 Chứng thực Hợp đồng hợp tác (Thành lập Tổ hợp tác)
2 Thay đổi Tổ trưởng Tổ hợp tác
3 Thủ tục Chấm dứt Tổ hợp tác
4 Thủ tục Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tác
5 Thủ tục phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
6 Thủ tục phê duyệt dự án
7 Thủ tục Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
8 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp thuộc dự án do UBND cấp xã làm chủ đầu tư
9 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá thuộc dự án do UBND cấp xã làm chủ đầu tư
10 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu tư vấn công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư
11 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ thuộc công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư
12 Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu do UBND cấp xã làm chủ đầu tư
13 Thủ tục Phê duyệt kết quả đấu thầu công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư
14 Thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu do UBND cấp xã làm chủ đầu tư
15 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hoá thuộc dự án UBND cấp xã làm chủ đầu tư
16 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp thuộc công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư
17 Thủ tục Giải quyết kiến nghị của nhà thầu về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu
18 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
19 Thủ tục thẩm định hồ sơ, phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã)
20 Thanh lý tài sản nhà nước của các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền UBND xã, phường, trị trấn
21 Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường, thị trấn
Lao động, Thương binh và Xã hội (83 thủ tục)
1 Thủ tục đề nghị xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự ''Bà mẹ Việt Nam anh hùng''
2 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an.
3 Thủ tục xác nhận đối với người bị thương không thuộc lực lượng quân đội, công an.
4 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết.
5 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
6 Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
7 Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
8 Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ
9 Thủ tục hưởng mai táng phí đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ
10 Thủ tục hưởng chế độ BHYT đối với TNXP trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
11 Thủ tục hưởng chế độ mai táng phí đối với Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
12 Thủ tục hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
13 Thủ tục hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
14 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
15 Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
16 Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ
17 Thủ tục quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác
18 Thủ tục trợ cấp thờ cúng liệt sỹ.
19 Thủ tục hưởng phụ cấp hàng tháng và trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt nam anh hùng.
20 Thủ tục hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng
21 Thủ tục hưởng trợ hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (AHLĐTTKKC)
22 Thủ tục hưởng trợ một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (AHLĐTTKKC).
23 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận bệnh binh.
24 Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị thương; Giấy chứng nhận thương binh; Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật.
25 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát
26 Thủ tục giám định vết thương còn sót
27 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
28 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động
29 Thủ tục xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
30 Thủ tục hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã hưởng trợ cấp một lần
31 Thủ tục hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chưa được hưởng trợ cấp một lần.
32 Thủ tục hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
33 Thủ tục hưởng trợ cấp một lần đối với người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
34 Thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng
35 Thủ tục trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng khi từ trần
36 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt động cách mạng từ 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; Thân nhân liệt sỹ; Thân nhân của thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
37 Thủ tục mua bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người có công với cách mạng thuộc diện hưởng trợ cấp một lần; Thân nhân không thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng của: Liệt sĩ; AHLLVTND, AHLĐTTKKC; Thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động 61% trở lên; Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
38 Thủ tục đổi hoặc cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công”.
39 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, giấy chứng nhận bệnh binh, giấy chứng nhận thương binh
40 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
41 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
42 Thủ tục hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với học sinh, sinh viên là con của người có công với cách mạng (gọi chung là học sinh) đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (đối với các học viên học theo chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông), phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là các cơ sở giáo dục phổ thông);
43 Thủ tục hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ (gọi chung là sinh viên) theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khóa học từ 01 năm trở lên hoặc cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học);
44 Thủ tục trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a
45 Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”
46 Thủ tục Quyết định cho người nghiện ma tuý được cai nghiện tại gia đình
47 Thủ tục Đề nghị hoãn chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động Xã hội
48 Thủ tục Đề nghị miễn chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động Xã hội
49 Thủ tục Miễn, giảm kinh phí đóng góp của người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng
50 Thủ tục Hỗ trợ một lần kinh phí học nghề cho người sau cai nghiện
51 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí tìm việc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý
52 Thủ tục Xác nhận đơn đề nghị xét miễn, giảm kinh phí đóng góp của người đang chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm
53 Thủ tục Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ và trẻ bị buôn bán từ nước ngoài trở về
54 Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”
55 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng
56 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.
57 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác
58 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con
59 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người cao tuổi
60 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật
61 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng hoặc thay đổi điều kiện hưởng
62 Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
63 Thủ tục thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại nơi cư trú cũ khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
64 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
65 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với vớiNgười từ 16 tuổi đến 22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất
66 . Hỗ trợ chi phí mai táng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.
67 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với con của người đơn thân nghèo đang nuôi con
68 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi
69 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật
70 Hỗ trợ lương thực
71 Hỗ trợ chi phí mai táng hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác
72 Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
73 Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác.
74 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.
75 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích theo quy định của pháp luật mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng
76 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng: Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động cần được bảo vệ khẩn cấp trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
77 Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
78 Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
79 Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật, cấp lại Giấy xác nhận mức độ khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật.
80 Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận mức độ khuyết tật trong trường hợp bị hư hỏng, bị mất
81 Thủ tục Xác nhận hộ nghèo
82 Thủ tục Xác nhận hộ cận nghèo
83 Thủ tục Xác nhận đơn đề nghị cho vay vốn và hỗ trợ người lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Nội vụ (9 thủ tục)
1 Thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng
2 Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng
3 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo
4 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
5 Đăng ký người vào tu
6 Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng
7 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã
8 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
9 Tặng thưởng giấy khen của Chủ tịch UBND xã (Thủ tục khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị; phong trào thi đua; thành tích đột xuất)
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (19 thủ tục)
1 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân
2 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn
3 Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân.
4 Cho phép khai thác tre, nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên đối với chủ rừng là hộ gia đình
5 Cho phép khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng trồng
6 Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh hay các hoạt động khai thác lâm sinh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề đối với rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc nhà nước hỗ trợ.
7 Khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ
8 Khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh (Đối với gỗ rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ)
9 Cấp Sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng
10 Đăng ký khai thác tre, nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình
11 Đăng ký Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hô gia đình đối với rừng trồng
12 Đăng ký Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh hay các hoạt động khai thác lâm sinh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng trồng bằng vốn tự đầu tư)
13 Khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ
14 Khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh (Đối với gỗ rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ)
15 Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là hộ gia đình
16 Đăng ký khai thác cây trồng trong vườn nhà, trang trại cây trồng phân tán
17 Xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên
18 Xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trng, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân
19 Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản
Tài nguyên và Môi trường (15 thủ tục)
1 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác
2 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
3 Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
4 Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
5 Cấp đổi, xácnhậnbổsungvàoGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
6 Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất
7 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân
8 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất
9 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân
10 Hoà giải tranh chấp đất đai
11 Xác nhận tình trạng nhà đất ở
12 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
13 Thủ tục xác nhận, chứng thực các giấy tờ liên quan lĩnh vực đất đai
14 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
15 Thủ tục xác nhận, chứng thực các giấy tờ liên quan lĩnh vực đất đai
Tư pháp (40 thủ tục)
1 Thủ tục Đăng ký khai sinh
2 Thủ tục Đăng ký kết hôn
3 Thủ tục Đăng ký giám hộ
4 Thủ tục Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ
5 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con
6 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch
7 Thủ tục Đăng ký bổ sung hộ tịch
8 Thủ tục Đăng ký khai tử
9 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh
10 Thủ tục đăng ký lại kết hôn
11 Thủ tục Đăng ký lại khai tử
12 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
13 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi
14 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ
15 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
16 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
17 . Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
18 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
19 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
20 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
21 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
22 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
23 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
24 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
25 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
26 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
27 Thủ tục chứng thực di chúc
28 . Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
29 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
30 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
31 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
32 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
33 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
34 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
35 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
36 Thủ tục trả lại tài sản
37 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
38 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
39 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
40 Thủ tục miễn nhiệm Tuyên truyền viên pháp luật
Văn hóa, Thể thao và Du lịch (3 thủ tục)
1 Thủ tục Công nhận gia đình văn hoá
2 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản
3 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Xây dựng (0 thủ tục)
Y tế (5 thủ tục)
1 Cấp Giấy Chứng sinh
2 Cấp lại Giấy chứng sinh
3 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
4 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh
5 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng