Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Khám giám định phúc quyết lần cuối
2 Khám giám định phúc quyết theo đề nghị của tổ chức, cá nhân
3 Khám giám định phúc quyết do vượt quá khả năng chuyên môn
4 Khám giám định tổng hợp
5 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát
6 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động
7 Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần
8 Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai
9 Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất
10 Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động
11 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp
12 Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động
13 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện
14 Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện
15 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện
16 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện
17 Khám giám định thương tật lần đầu do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện
18 Khám giám định lại (Để sinh con thứ 3)
19 Khám giám định lần đầu (Để sinh con thứ 3)
20 Khám giám định sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
  Trang    1   2