Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện
2 Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện
3 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện.
4 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện
5 Khám giám định thương tật lần đầu do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện
6 Khám giám định lại (Để sinh con thứ 3).
7 Khám giám định lần đầu (Để sinh con thứ 3)
8 Khám giám định sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
9 Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP
10 Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012
11 . Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
12 Khám giám định xác định mức độ khuyết tật
13 Giám định khiếu nại của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
14 Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
15 Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
16 Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
17 Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
18 Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng
19 Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
20 Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
  Trang    1   2