Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước
2 Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
3 Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước
4 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
5 Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế
6 Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế
7 Gia hạn nộp thuế
8 Nộp dần tiền thuế nợ
9 Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế
10 Miễn, giảm thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng kinh doanh
11 Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất
12 Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
13 Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế
14 Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên
15 Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn; do bị tai nạn; mắc bệnh hiểm nghèo
16 Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA
17 Hoàn các loại thuế, phí khác
18 Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau)
19 Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
20 Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp
  Trang    1   2   3   4   5   button   button