Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Lưu thông hàng hóa trong nước (13 thủ tục)
1 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
3 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
4 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
6 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
7 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
9 Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
10 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá
11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá
12 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
13 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Công nghiệp địa phương (5 thủ tục)
1 Bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp
2 Thành lập cụm công nghiệp
3 Mở rộng cụm công nghiệp
4 Hỗ trợ kinh phí khuyến công
5 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Xuất khẩu, nhập khẩu (1 thủ tục)
1 Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công
Hóa chất (13 thủ tục)
1 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
2 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
3 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện (Giấy phép) sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
5 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
6 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
8 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
9 Cấp lại giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
11 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
12 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
13 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ
Vật liệu nổ công nghiệp (10 thủ tục)
1 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
2 Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
3 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
4 Đăng ký hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
5 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
6 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
7 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
8 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ
9 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
10 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Dầu khí (41 thủ tục)
1 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000 m3
2 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000 m3
3 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000 m3
4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
5 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
6 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải trong trường hợp Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng
9 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải trong trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa Điểm; thay đổi quy mô hoặc Điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký
10 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải trong trường hợp khi hết thời hạn hiệu lực
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
12 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG trong trường hợp bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng
13 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG trong trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa Điểm; thay đổi quy mô hoặc Điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký
14 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG trong trường hợp khi hết thời hạn hiệu lực
15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
17 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
18 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
19 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
22 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
23 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
24 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
25 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
26 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
27 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
28 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
29 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
30 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
31 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
32 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
33 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
34 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
36 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
37 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
38 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
39 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
40 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
41 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
Điện (9 thủ tục)
1 Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trong trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng
2 Huấn luyện và cấp mới thẻ An toàn điện
3 Cấp lại thẻ An toàn điện
4 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ An toàn điện
5 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng
6 Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở
7 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình
8 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)
9 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Xúc tiến thương mại (12 thủ tục)
1 Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm Thương mại tại Việt Nam
2 Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ/Triển lãm Thương mại tại Việt Nam
3 Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
4 Đăng ký sửa đổi, bổ sung thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
5 Thông báo thực hiện khuyến mại
6 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.
7 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.
8 Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam
9 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
10 Thông báo hoạt động khuyến mại
11 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
12 Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
An toàn thực phẩm (5 thủ tục)
1 Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
4 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
5 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
Quản lý cạnh tranh (1 thủ tục)
1 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi một tỉnh
Khoa học, công nghệ (1 thủ tục)
1 Xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
Công nghiệp nặng (1 thủ tục)
1 Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C
Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (0 thủ tục)
Thương mại quốc tế (4 thủ tục)
1 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
2 Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
3 Cấp gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
4 Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Giám định thương mại (2 thủ tục)
1 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại
2 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại
Công nghiệp tiêu dùng (7 thủ tục)
1 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
3 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
7 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ khí, luyện kim (0 thủ tục)