Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Lưu thông hàng hóa trong nước (16 thủ tục)
1 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
3 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
4 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
6 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
7 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
9 Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
10 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
12 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
13 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá
14 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá
15 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
16 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Công nghiệp địa phương (9 thủ tục)
1 Bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp
2 Thành lập cụm công nghiệp
3 Mở rộng cụm công nghiệp
4 Hỗ trợ kinh phí khuyến công
5 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
6 Phân hạng chợ (đối với chợ hạng 1, chợ đầu mối)
7 Phê duyệt Phương án bố trí sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ (đối với chợ hạng 1, chợ đầu mối)
8 Phê duyệt Nội quy chợ (đối với chợ hạng 1, chợ đầu mối)
9 Phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ (đối với chợ hạng 1, chợ đầu mối)
Xuất khẩu, nhập khẩu (1 thủ tục)
1 Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công
Hóa chất (23 thủ tục)
1 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
2 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
3 Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
4 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm
5 Cấp giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
6 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
7 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
8 Cấp giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
9 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
10 Cấp lại giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
11 Cấp giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
12 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
13 Cấp lại giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
14 Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện (Giấy phép) sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
16 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
17 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
19 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
20 Cấp lại giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
21 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
22 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
23 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Vật liệu nổ công nghiệp (4 thủ tục)
1 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
2 Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
3 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
4 Đăng ký hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Dầu khí (43 thủ tục)
1 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000 m3
2 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000 m3
3 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000 m3
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
5 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
6 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
7 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải trong trường hợp Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng
10 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải trong trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa Điểm; thay đổi quy mô hoặc Điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký
11 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải trong trường hợp khi hết thời hạn hiệu lực
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
13 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG trong trường hợp bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng
14 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG trong trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa Điểm; thay đổi quy mô hoặc Điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký
15 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG trong trường hợp khi hết thời hạn hiệu lực
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
18 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
19 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
22 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
23 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
24 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
25 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
26 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
27 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
28 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
29 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
30 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
31 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
32 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
33 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
34 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
35 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
36 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
37 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
38 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
39 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
40 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
41 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
42 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
43 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
Điện (16 thủ tục)
1 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương
2 Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV
3 Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV
4 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương
5 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương
6 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
7 Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trong trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng
8 Huấn luyện và cấp mới thẻ An toàn điện
9 Cấp lại thẻ An toàn điện
10 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ An toàn điện
11 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng
12 Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở
13 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình
14 Xác nhận sự phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh
15 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)
16 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Xúc tiến thương mại (5 thủ tục)
1 Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm Thương mại tại Việt Nam
2 Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ/Triển lãm Thương mại tại Việt Nam
3 Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
4 Đăng ký sửa đổi, bổ sung thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
5 Thông báo thực hiện khuyến mại
An toàn thực phẩm (10 thủ tục)
1 Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
4 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
5 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
6 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương
7 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương
8 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
9 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng
10 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương
Quản lý cạnh tranh (3 thủ tục)
1 Xác nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
2 Xác nhận Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo
3 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi một tỉnh
Khoa học, công nghệ (1 thủ tục)
1 Xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
Công nghiệp nặng (1 thủ tục)
1 Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C
Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (0 thủ tục)
Thương mại quốc tế (4 thủ tục)
1 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
2 Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
3 Cấp gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
4 Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Giám định thương mại (2 thủ tục)
1 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại
2 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại
Công nghiệp tiêu dùng (10 thủ tục)
1 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
3 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
7 Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/ năm)
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
9 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm)
10 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ khí, luyện kim (0 thủ tục)