Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Hoạt động khoa học và công nghệ (12 thủ tục)
1 Giải quyết khiếu nại.
2 Giải quyết tố cáo.
3 Thủ tục xác nhận thuyết minh đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao
4 Tiếp nhận, trả lời phiếu đề xuất danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của các tổ chức, cá nhân đăng ký.
5 Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.
6 Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh.
7 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
8 Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư.
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ
11 Tiếp nhận, trả lời phiếu đề xuất danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của các tổ chức, cá nhân đăng ký
12 Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (3 thủ tục)
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện cho tổ chức khoa học và công nghệ.
2 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ.
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ
Sở hữu trí tuệ (2 thủ tục)
1 Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
2 Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (8 thủ tục)
1 Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn
2 Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
3 Đăng ký xét hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn.
4 Xét hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến.
5 Xét hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt giải thưởng chất lượng.
6 Xét hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn.
7 Xét tặng giải thưởng chất lượng Quốc gia.
8 Thủ tục cấp giấy phép/cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (4 thủ tục)
1 Cấp Giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế
2 Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).
3 Cấp lại Giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế
4 Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế