Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước (2 thủ tục)
1 Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
2 Tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do UBND tỉnh quyết định thành lập
Chính quyền địa phương (7 thủ tục)
1 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới (gồm cả chia, tách, sáp nhập để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới)
2 Đổi tên thôn, tổ dân phố
3 Chuyển thôn thành tổ dân phố
4 Phân loại thôn, tổ dân phố
5 Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn
6 Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn
7 Thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp huyện
Địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính (0 thủ tục)
Quản lý biên chế (11 thủ tục)
1 Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh, thành phố khác hoặc từ khối Đảng, đoàn thể vào biên chế HCSN của tỉnh.
2 Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh, thành phố khác hoặc từ khối Đảng, đoàn thể vào biên chế HCNN, HCSN của tỉnh
3 Thủ tục trao quyết định tuyển dụng công chức
4 Điều động (thuyên chuyển) cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đến công tác tại các tỉnh, thành phố khác hoặc sang khối Đảng, đoàn thể
5 Thẩm định tiếp nhận và điều động công chức sang viên chức hoặc từ đơn vị sự nghiệp này sang đơn vị sự nghiệp khác thuộc các cơ quan trong tỉnh
6 Tiếp nhận, điều động viên chức từ đơn vị sự nghiệp công lập đến các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh
7 Thẩm định Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã
8 Thẩm định kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã
9 Thẩm định đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển
10 Thẩm định hồ sơ đề nghị xét chuyển cán bộ chuyên trách cấp xã sang công chức cấp xã
11 Thẩm định hợp đồng cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước (0 thủ tục)
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (10 thủ tục)
1 Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo diện Chủ tịch UBND tỉnh quản lý
2 Thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo diện thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
3 Thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (từ hạng IV lên hạng III)
4 Thi nâng ngạch công chức (từ cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương)
5 Thẩm định chuyển xếp lương đối với cán bộ chuyên trách cấp xã khi có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ
6 Quyết định xếp lương lần đầu cán bộ chuyên trách cấp xã
7 Nâng ngạch cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở
8 Thẩm định xét tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an cấp xã
9 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ
10 Xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong do cấp tỉnh, cấp huyện thành lập, quản lý và sử dụng
Chính sách tiền lương (0 thủ tục)
Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ (18 thủ tục)
1 Cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện
2 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
3 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ
4 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
5 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ
6 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
7 Hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ
8 Đổi tên Quỹ
9 Quỹ tự giải thể
10 Công nhận Ban vận động thành lập Hội
11 Thành lập hội
12 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
13 Phê duyệt điều lệ hội
14 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
15 Hội tự giải thể
16 Cho phép hội đặt văn phòng đại diện
17 Đổi tên hội
18 Báo cáo việc thành lập pháp nhân và tổ chức cơ sở thuộc hội.
Thi đua khen thưởng (4 thủ tục)
1 Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng
2 Đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
3 Tặng danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh”, “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”, “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
4 Khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực Thể thao, Văn hóa-Nghệ thuật, Giáo dục và Dào tạo, Thông tin và truyền thông”
Tôn giáo (17 thủ tục)
1 Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo
2 Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cứ, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
3 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
4 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo
5 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.
6 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ- CP
7 Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 27, Điều 28 Nghị định 92/2012/NĐ- CP
8 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
9 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện.
10 Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam
11 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
12 Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
13 Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
14 Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
15 Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
16 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
17 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ yếu (0 thủ tục)
Văn thư, lưu trữ nhà nước (3 thủ tục)
1 Khai thác sử dụng tài liệu
2 Cấp bản sao, chứng thực lưu trữ
3 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ
Cải cách hành chính nhà nước (0 thủ tục)
Quy chế dân chủ ở cơ sở (0 thủ tục)
Công tác thanh niên (0 thủ tục)
Thanh tra (2 thủ tục)
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại Sở Nội vụ
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai