Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước (2 thủ tục)
1 Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
2 Tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do UBND tỉnh quyết định thành lập
Chính quyền địa phương (7 thủ tục)
1 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới (gồm cả chia, tách, sáp nhập để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới)
2 Đổi tên thôn, tổ dân phố
3 Chuyển thôn thành tổ dân phố
4 Phân loại thôn, tổ dân phố
5 Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn
6 Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn
7 Thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp huyện
Địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính (0 thủ tục)
Quản lý biên chế (11 thủ tục)
1 Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh, thành phố khác hoặc từ khối Đảng, đoàn thể vào biên chế HCSN của tỉnh.
2 Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh, thành phố khác hoặc từ khối Đảng, đoàn thể vào biên chế HCNN, HCSN của tỉnh
3 Thủ tục trao quyết định tuyển dụng công chức
4 Điều động (thuyên chuyển) cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đến công tác tại các tỉnh, thành phố khác hoặc sang khối Đảng, đoàn thể
5 Thẩm định tiếp nhận và điều động công chức sang viên chức hoặc từ đơn vị sự nghiệp này sang đơn vị sự nghiệp khác thuộc các cơ quan trong tỉnh
6 Tiếp nhận, điều động viên chức từ đơn vị sự nghiệp công lập đến các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh
7 Thẩm định Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã
8 Thẩm định kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã
9 Thẩm định đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển
10 Thẩm định hồ sơ đề nghị xét chuyển cán bộ chuyên trách cấp xã sang công chức cấp xã
11 Thẩm định hợp đồng cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước (0 thủ tục)
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (10 thủ tục)
1 Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo diện Chủ tịch UBND tỉnh quản lý
2 Thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo diện thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
3 Thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (từ hạng IV lên hạng III)
4 Thi nâng ngạch công chức (từ cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương)
5 Thẩm định chuyển xếp lương đối với cán bộ chuyên trách cấp xã khi có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ
6 Quyết định xếp lương lần đầu cán bộ chuyên trách cấp xã
7 Nâng ngạch cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở
8 Thẩm định xét tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an cấp xã
9 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ
10 Xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong do cấp tỉnh, cấp huyện thành lập, quản lý và sử dụng
Chính sách tiền lương (0 thủ tục)
Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ (18 thủ tục)
1 Cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện
2 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
3 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ
4 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
5 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ
6 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
7 Hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ
8 Đổi tên Quỹ
9 Quỹ tự giải thể
10 Công nhận Ban vận động thành lập Hội
11 Thành lập hội
12 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
13 Phê duyệt điều lệ hội
14 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
15 Hội tự giải thể
16 Cho phép hội đặt văn phòng đại diện
17 Đổi tên hội
18 Báo cáo việc thành lập pháp nhân và tổ chức cơ sở thuộc hội.
Thi đua khen thưởng (4 thủ tục)
1 Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng
2 Đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
3 Tặng danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh”, “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”, “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
4 Khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực Thể thao, Văn hóa-Nghệ thuật, Giáo dục và Dào tạo, Thông tin và truyền thông”
Tôn giáo (35 thủ tục)
1 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
2 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
3 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
4 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích
5 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam
6 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh
7 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
8 Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
9 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
10 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan)
11 Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
12 Thủ tục đề nghị tự giải thể của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương
13 Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức
14 Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức
15 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm A và điểm B khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP
16 Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
17 Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
18 Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
19 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
20 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
21 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
22 Thủ tục thông báo về người bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
23 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
24 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
25 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có đại bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
26 Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành
27 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
28 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
29 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo
30 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh
31 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh
32 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh
33 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh
34 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh
35 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh
Cơ yếu (0 thủ tục)
Văn thư, lưu trữ nhà nước (3 thủ tục)
1 Khai thác sử dụng tài liệu
2 Cấp bản sao, chứng thực lưu trữ
3 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ
Cải cách hành chính nhà nước (0 thủ tục)
Quy chế dân chủ ở cơ sở (0 thủ tục)
Công tác thanh niên (0 thủ tục)
Thanh tra (2 thủ tục)
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại Sở Nội vụ
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai