Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Quản lý ngân sách nhà nước (2 thủ tục)
1 Xác nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách địa phương
2 Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Quản lý tài sản nhà nước (5 thủ tục)
1 Thanh lý tài sản nhà nước của các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh
2 Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
3 Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời
4 Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
5 Thẩm định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất các dự án phát triển đô thị, giao các nhà đầu tư thực hiện
Tài chính ngân sách (8 thủ tục)
1 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách địa phương
2 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách địa phương
3 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư thuộc ngân sách địa phương
4 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án thuộc ngân sách địa phương
5 Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư thuộc ngân sách địa phương
6 Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách địa phương
7 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
8 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Sở Tài chính ra quyết định
Quản lý công sản (4 thủ tục)
1 Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong Khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2 Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước
3 Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư
4 Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý tỉnh
Quản lý giá (5 thủ tục)
1 Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện
2 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính
3 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính
4 Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính
5 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính
Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp (1 thủ tục)
1 Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí
Khiếu nại, tố cáo (2 thủ tục)
1 Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền Sở Tài chính
2 Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền Sở Tài chính