Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Quản lý ngân sách nhà nước (0 thủ tục)
Quản lý tài sản nhà nước (0 thủ tục)
Tài chính ngân sách (7 thủ tục)
1 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách địa phương
2 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách địa phương
3 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sáchcho dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư thuộc ngân sách địa phương
4 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án thuộc ngân sách địa phương
5 Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư thuộc ngân sách địa phương
6 Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách địa phương
7 Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quản lý công sản (17 thủ tục)
1 Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời
2 Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
3 Thẩm định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất các dự án phát triển đô thị, giao các nhà đầu tư thực hiện
4 Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kê cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
5 Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của các công ty nhà nước
6 Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư
7 Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của tỉnh
8 Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ
9 Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
10 Trình tự thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng
11 Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời
12 Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc cho người lao động tại đơn vị phải di dời
13 Hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp phải di dời
14 Hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời
15 Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp phải di dời
16 Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới cho đơn vị phải di dời
17 Ứng trước vốn cho đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý
Quản lý giá (3 thủ tục)
1 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh
2 Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
3 Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá (sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản)
Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp (19 thủ tục)
1 Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí
2 Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
3 Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
4 Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
5 Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
6 Thủ tục báo cáo định kỳ
7 Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước
8 Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
9 Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
10 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường (chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn)
11 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường
12 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ
13 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ
14 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản
15 Thủ toán tục thanh kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản
16 Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển
17 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương
18 Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương
19 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương
Khiếu nại, tố cáo (2 thủ tục)
1 Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền Sở Tài chính
2 Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền Sở Tài chính