Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Báo chí (5 thủ tục)
1 Cho phép họp báo (nước ngoài)
2 Cho phép họp báo (trong nước)
3 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
4 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
5 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Xuất bản (14 thủ tục)
1 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
2 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
3 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
4 Đăng ký hoạt động cơ sở in
5 Cấp lại giấy phép hoạt động in
6 Cấp giấy phép hoạt động in
7 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
8 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
9 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
10 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
11 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
12 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
13 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
14 Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Bưu chính (6 thủ tục)
1 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
2 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính
3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
5 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
6 Cấp giấy phép bưu chính
Viễn thông và Internet (0 thủ tục)
Trang thông tin điện tử (0 thủ tục)
Công nghệ thông tin, điện tử (0 thủ tục)
Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (16 thủ tục)
1 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên
2 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
3 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
4 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên
5 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
6 Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
7 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
8 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
9 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
10 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
11 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
12 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
14 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
15 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Thẩm định (0 thủ tục)