Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Hành chính tư pháp (9 thủ tục)
1 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
2 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam
3 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam
4 Thôi quốc tịch Việt Nam
5 Trở lại quốc tịch Việt Nam
6 Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của người được nhập, được trở lại quốc tịch Việt Nam
7 Ghi vào sổ quốc tịch khi công dân Việt Nam thông báo có quốc tịch nước ngoài
8 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1
9 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2
Bổ trợ tư pháp (95 thủ tục)
1 Thủ tục Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
2 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng
3 Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
4 Thủ tục thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
5 Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
6 Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng.
7 Thủ tục từ chối hướng dẫn tập sự
8 Thủ tục thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự
9 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
10 Thủ tục cấp lại Thẻ công chứng viên
11 Thủ tục xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên
12 Thủ tục tạm đình chỉ hành nghề công chứng
13 Thủ tục hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng
14 Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng
15 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
16 Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
17 Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động
18 Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng trong trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập
19 Thủ tục thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
20 Thủ tục Hợp nhất Văn phòng công chứng
21 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
22 Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng
23 Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng sáp nhập
24 Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng
25 Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển nhượng
26 Thủ tục Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
27 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
28 Thủ tục thành lập Hội công chứng viên
29 Thủ tục Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư
30 Thủ tục Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư
31 Thủ tục cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
32 Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
33 Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
34 Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
35 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
36 Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật TNHH một thành viên
37 Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật TNHH 2 thành viên trở lên, công ty luật hợp danh
38 Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
39 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
40 Thủ tục đăng ký việc chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam
41 Thủ tục Hợp nhất công ty luật
42 Thủ tục Sáp nhập công ty luật
43 Thủ tục Chuyển đổi Văn phòng luật sư thành công ty luật
44 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động
45 Thủ tục cấp giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật.
46 Thủ tục thay đổi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật.
47 Thủ tục Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
48 Thủ tục Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
49 Thủ tục thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
50 Thủ tục Đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn pháp luật
51 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật
52 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh
53 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của cơ quan chủ quản
54 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động
55 Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật
56 Thủ tục thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
57 Thủ tục Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
58 Thủ tục cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật
59 Thủ tục thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật
60 Thủ tục cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp
61 Thủ tục đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
62 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại giấy ĐKHĐ của Văn phòng giám định tư pháp
63 Thủ tục Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
64 Thủ tục chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
65 Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động
66 Thủ tục thu hồi giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp
67 Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của văn phòng
68 Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
69 Thủ tục đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên
70 Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
71 Thủ tục Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
72 Thủ tục Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
73 Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
74 Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
75 Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
76 Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
77 Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
78 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
79 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
80 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
81 Thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
82 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
83 Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
84 Thủ tục Thông báo thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
85 Thủ tục thông báo thay đổi trưởng văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh
86 Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.
87 Thủ tục thông báo thay địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.
88 Thủ tục thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài
89 Thủ tục thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
90 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài.
91 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài.
92 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
93 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
94 Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
95 Thủ tục tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
Trợ giúp pháp lý (4 thủ tục)
1 Yêu cầu trợ giúp pháp lý
2 Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
3 Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
4 Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý
Công chứng (14 thủ tục)
1 Công chứng bản dịch
2 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn
3 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
4 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
5 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản
6 Công chứng di chúc
7 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
8 Công chứng văn bản khai nhận di sản
9 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
10 Công chứng hợp đồng ủy quyền
11 Nhận lưu giữ di chúc
12 Cấp bản sao văn bản công chứng
13 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
14 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
Công tác xây dựng pháp luật (0 thủ tục)
Thi hành pháp luật (7 thủ tục)
1 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
2 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
3 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
4 Thủ tục trả lại tài sản
5 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
6 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
7 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (0 thủ tục)
Phổ biến, giáo dục pháp luật (2 thủ tục)
1 Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
2 Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Thi hành án dân sự (0 thủ tục)
Công tác nuôi con nuôi (6 thủ tục)
1 Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh)
2 Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh)
3 Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (nhận trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt)
4 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
5 Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
6 Thủ tục Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
Đăng ký giao dịch bảo đảm (0 thủ tục)
Tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở (0 thủ tục)