Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Hành chính tư pháp (13 thủ tục)
1 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
2 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam
3 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam
4 Thôi quốc tịch Việt Nam
5 Trở lại quốc tịch Việt Nam
6 Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của người được nhập, được trở lại quốc tịch Việt Nam
7 Ghi vào sổ quốc tịch khi công dân Việt Nam thông báo có quốc tịch nước ngoài
8 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1
9 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2
10 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
11 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
12 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
13 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Bổ trợ tư pháp (117 thủ tục)
1 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng
2 Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3 Thủ tục thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
4 Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
5 Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng.
6 Thủ tục từ chối hướng dẫn tập sự
7 Thủ tục thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự
8 Thủ tục xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên
9 Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng
10 Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng trong trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập
11 Thủ tục Hợp nhất Văn phòng công chứng
12 Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng
13 Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng
14 Thủ tục Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
15 Thủ tục thành lập Hội công chứng viên
16 Thủ tục Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư
17 Thủ tục Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư
18 Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
19 Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
20 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động
21 Thủ tục cấp giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật.
22 Thủ tục thay đổi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật.
23 Thủ tục Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
24 Thủ tục Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
25 Thủ tục thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
26 Thủ tục Đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn pháp luật
27 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật
28 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh
29 Thủ tục Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
30 Thủ tục cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật
31 Thủ tục thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật
32 Thủ tục cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp
33 Thủ tục đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
34 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại giấy ĐKHĐ của Văn phòng giám định tư pháp
35 Thủ tục Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
36 Thủ tục chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
37 Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động
38 Thủ tục thu hồi giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp
39 Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của văn phòng
40 Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
41 Thủ tục đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên
42 Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
43 Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
44 Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
45 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
46 Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
47 Thủ tục tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
48 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
49 Thủ tục Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
50 Thủ tục tạm đình chỉ hành nghề công chứng
51 Thủ tục hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng
52 Thủ tục cấp lại Thẻ công chứng viên
53 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
54 Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
55 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
56 Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng sáp nhật
57 Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển nhượng
58 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
59 Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động
60 Thủ tục thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
61 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
62 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
63 Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật TNHH một thành viên
64 Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật TNHH 2 thành viên trở lên, công ty luật hợp danh
65 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
66 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
67 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
68 Thủ tục đăng ký việc chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam
69 Thủ tục hợp nhất công ty luật
70 Thủ tục sáp nhập công ty luật
71 Thủ tục chuyển đổi Văn phòng luật sư thành công ty luật
72 Thủ tục thu hồi giấy đăng ký hoạt động hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
73 Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật
74 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của cơ quan chủ quản
75 Thủ tục thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
76 Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
77 Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
78 Thủ tục Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
79 Thủ tục Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
80 Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
81 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
82 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
83 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
84 Thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
85 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
86 Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
87 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
88 Thủ tục Thông báo thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
89 Thủ tục thông báo thay đổi trưởng văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh
90 Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.
91 Thủ tục thông báo thay địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.
92 Thủ tục thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài
93 Thủ tục thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
94 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
95 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài.
96 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
97 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)
98 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
99 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận
100 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
101 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
102 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
103 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
104 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
105 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
106 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
107 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
108 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
109 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp
110 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác
111 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
112 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
113 Thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản
114 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
115 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
116 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh
117 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh
Trợ giúp pháp lý (4 thủ tục)
1 Yêu cầu trợ giúp pháp lý
2 Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
3 Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
4 Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý
Công chứng (14 thủ tục)
1 Công chứng bản dịch
2 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn
3 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
4 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
5 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản
6 Công chứng di chúc
7 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
8 Công chứng văn bản khai nhận di sản
9 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
10 Công chứng hợp đồng ủy quyền
11 Nhận lưu giữ di chúc
12 Cấp bản sao văn bản công chứng
13 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
14 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
Công tác xây dựng pháp luật (0 thủ tục)
Thi hành pháp luật (7 thủ tục)
1 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
2 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
3 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
4 Thủ tục trả lại tài sản
5 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
6 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
7 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (0 thủ tục)
Phổ biến, giáo dục pháp luật (2 thủ tục)
1 Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
2 Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Thi hành án dân sự (0 thủ tục)
Công tác nuôi con nuôi (2 thủ tục)
1 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
2 Thủ tục Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
Đăng ký giao dịch bảo đảm (0 thủ tục)
Tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở (0 thủ tục)