Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
2 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
5 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
9 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
10 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
12 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
13 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
14 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
17 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
18 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
20 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
  Trang    1   2   3