Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
2 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)
3 Xác nhận sự phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh
4 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình
5 Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở
6 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng
7 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ An toàn điện
8 Cấp lại thẻ An toàn điện
9 Huấn luyện và cấp mới thẻ An toàn điện
10 Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trong trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng
11 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương
12 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương
13 Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV
14 Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV
15 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương