Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc công trình chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn
2 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn vào sử dụng
3 Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn
4 Cấp giấy phép cho hoạt động vận chuyển trên đê
5 Cấp phép cho hoạt động xây dựng công trình ở bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng, bao gồm công trình quốc phòng, an ninh, công trình giao thông, thủy lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, trạm bơm, âu thuyền; xây dựng công trình theo dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
6 Cấp giấy phép cho hoạt động xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều
7 Cấp giấy phép cho hoạt động Nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều
8 Cấp giấy phép cho hoạt động để vật liệu, khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác, đào ao, giếng ở bãi sông
9 Cấp giấy phép cho hoạt động xây dựng công trình ngầm; khoan, đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 01 kilômét tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều
10 Cấp giấy phép cho hoạt động sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tầu, thuyền, bè, mảng
11 Cấp giấy phép cho hoạt động xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt ( bao gồm: công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm; cửa khẩu qua đê, trạm bơm, âu thuyền; di tích lịch sử, văn hoá, khu phố cổ, làng cổ; cụm, tuyến dân cư trong vùng dân cư sống chung với lũ trên các cù lao) trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông
12 Cấp giấy phép cho hoạt động khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều
13 Cấp giấy phép cho hoạt động cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều
14 Cấp giấy phép trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
15 Cấp giấy phép xây dựng mới hoặc nâng cấp công trình đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò, thi công công trình khai thác dưới đất đào thăm dò khai thác khoáng sản, khoan thăm dò khai thác vật liệu xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
16 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
17 Cấp giấy phép hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
18 Cấp giấy phép các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
19 Cấp giấy phép khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
20 Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
  Trang    1   2