Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (cơ quan, tổ chức trong nước)
2 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin
3 Phát hành thông cáo báo chí (Cơ quan, tổ chức nước ngoài)
4 Cho phép họp báo (trong nước)
5 Cho phép họp báo (cơ quan, tổ chức nước ngoài)
6 Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (cơ quan, tổ chức nước ngoài)
7 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (cơ quan, tổ chức trong nước)
8 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
9 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
10 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
11 Cho phép họp báo (trong nước)
12 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
13 Cho phép họp báo (cơ quan, tổ chức nước ngoài)
14 Phát hành thông cáo báo chí (Cơ quan, tổ chức nước ngoài)
15 Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (cơ quan, tổ chức nước ngoài)