Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
 

Số: 1213 /QĐ-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Bắc Giang, ngày 05  tháng 8 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng
tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 
 
 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 34/TTr-STP, ngày    25/7/2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định đối với các thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện được Chủ tịch UBND tỉnh công bố kèm theo các quyết định: Số 1535/QĐ-UBND ngày 28/10/2011, số 1613/QĐ-UBND ngày 09/10/2011, số 1676/QĐ-UBND ngày 18/11/2011, số 1506/QĐ-UBND ngày 27/10/2011, số 157/QĐ-UBND ngày 15/02/2012, số 378/QĐ-UBND ngày 03/4/2012, số 1084/QĐ-UBND ngày 09/8/2012, số 1079/QĐ-UBND ngày 08/8/2012, số 1317/QĐ-UBND ngày 24/9/2012, số 1658/QĐ-UBND ngày 12/11/2012, số 2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2012, số 2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2012, số 2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2012, số 404/QĐ-UBND ngày 26/3/2013, số 478/QĐ-UBND ngày 09/4/2013, số 494/QĐ-UBND ngày 12/4/2013, số 511/QĐ-UBND ngày 15/4/2013, số 523/QĐ-UBND ngày 18/4/2013, số 526/QĐ-UBND ngày 18/4/2013.
Điều 4. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4 (STP 02b);
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐVP, các Phòng, đơn vị.
CHỦ TỊCH
 
 
                     
 
 
 
Bùi Văn Hải
Tải về:
Các thủ tục khác