Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  850/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc

lĩnh vực tài chính ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

 
 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 54/TTr- STC ngày      11/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố chuẩn hóa  thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (Có phụ lục kèm theo).

 Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Bãi bỏ các Quyết định: Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, NC.

Bản điện tử:

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CVP, PCVPNC, TKCT, KT, TH.

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Linh

Tải về:
Các thủ tục khác