Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước Cục thuế tỉnh Cấp huyện
2 Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định Cục thuế tỉnh Cấp huyện
3 Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước Cục thuế tỉnh Cấp huyện
4 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế Cục thuế tỉnh Cấp huyện
5 Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế Cục thuế tỉnh Cấp huyện
6 Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế Cục thuế tỉnh Cấp huyện
7 Gia hạn nộp thuế Cục thuế tỉnh Cấp huyện
8 Nộp dần tiền thuế nợ Cục thuế tỉnh Cấp huyện
9 Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế Cục thuế tỉnh Cấp huyện
10 Miễn, giảm thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng kinh doanh Cục thuế tỉnh Cấp huyện
11 Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất Cục thuế tỉnh Cấp huyện
12 Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước Cục thuế tỉnh Cấp huyện
13 Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế Cục thuế tỉnh Cấp huyện
14 Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên Cục thuế tỉnh Cấp huyện
15 Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn; do bị tai nạn; mắc bệnh hiểm nghèo Cục thuế tỉnh Cấp huyện
16 Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA Cục thuế tỉnh Cấp huyện
17 Hoàn các loại thuế, phí khác Cục thuế tỉnh Cấp huyện
18 Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau) Cục thuế tỉnh Cấp huyện
19 Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Cục thuế tỉnh Cấp huyện
20 Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Cấp huyện
  Trang    1   2   3   4   5   button   button